The Troubleshooter's Blog

 

1 notes

Walking my dog this morning I spotted these 3 deer

 

0 notes

LEAVING THE NETHERLANDS.

Honourable Tax Inspector,

 

I am sorry to let you know that it’s no longer possible for me to pay my taxes for 2012. My financial position in this economic crisis and the austerity drift is very cluttered and difficult for me.
By the many different laws and taxes, I am now so depressed, exhausted, exploited, earmarked and squeezed like a lemon, that I no longer know where I am, how I can survive and whether I still allowed to live.

I have been forced to pay for:

Environmental tax,

Income tax, 

Corporation tax, 

VAT, 

Wage tax, 

Property tax, 

BPM - Car Purchase Tax, 

Transfer tax, 

State tax,

Street tax,

Sewer tax,

Land Tax,

Road tax,

Insurance tax,

Fair tax,

Wealth tax,

Municipal tax,

Dividend tax,

Inheritance tax,

Entertainment tax,

Dog Tax,

Tourist tax,

Parking tax,

Property Business Tax,

Commuter Tax

Precario Tax,

Advertising tax,

Cemetery rights taxAnd further more I’ll have to pay for:

Tobacco Excise duty,

Excise duty on Petrol,

Distilled-excise duty,

Stamp duty,

Registration law duty,

Import duty,

Statistics law duty,

Cleaning law duty and what more duty on rights.

I am obliged to contribute to:

the compulsory pension schemes, WAO, AOW, AWW, WW, WWV
And of course health insurance.

I also pay for:

Docking Fee,

Demurrage fee,

Parking fee,

Toll,

Lock money,

School fees,

Registration fee,

Tuition fee,

Watch Television Fee and Listen to the Radio Fee.

I am also asked to contribute or even required to fund for: animal protection, Freedom Alliance, Cancer, Asthma, Leprosy, Kidney, child protection, Temperance Alliance, disaster fund and the Funeral Fund etc.etc.

The pressure is also great to serve my support for: the Red Cross, the Green Cross, the White-Yellow Cross, the Orange Cross and a rainbow of other Crosses.

The Government and others who govern me in her name, have I so ruled, that I no longer know whose property I am.

I am obliged, suspected, interrogated, reprimanded, fined, penalized, viewed, researched, verified, monitored, purified, embedded, excluded, swapped, dissolved, commanded, registered, written out, vetted, informed, fully informed, ripped off and slid back and forth.

A large part of my life I spent with the filling, unsubscribe, overwrite, and ratify and sign forms. I have already stated that I am born hundreds of times, and where and when.
But it seems that nobody believes me.

Also for action committees, associations, funds, associations, clubs, institutions, institutes, organizations and foundations I seem to constitute an inexhaustible source for providing M O N E Y and satisfying one’s present and future needs of the human race.
I am required to pay for an energy label so I may sell my house.

The only thing that binds me to life, my curiosity:

WHAT COMES NEXT?

Maybe paying environmental levy on a steak?
Because the environment is polluted by emissions of gasses by the cow?.

Then I feel what the next step will be, that I am obliged to purchase an air pollution detector in my own house.
To measure my own emissions so they can tax me an environmental tax.

Mr. Inspector, as you can see, I can hardly afford to live any further, let alone to pay more taxes.

Respectfully, an exhausted taxpayer.

When people rob banks, they go to jail.
When banks rob people, they get a bonus.

 

 

1 notes

WAAROM IK WEGGA UIT NEDERLAND.
(mijn laatste officiële epistel - by Gilbert Scholten)

Geachte Inspecteur der Belastingen,

Het spijt me u te moeten berichten, dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of 
ik mijn belasting voor 2012 nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden.

Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen, uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben, hoe ik moet overleven en of ik er nog wel mag zijn. Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:


Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
BTW,
BPM,
Loonbelasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekerings-belasting,
Beursbelasting,
Weelde-belasting,
Gemeentebelastingen,
Dividendbelasting,
Successie-belasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting,
OZB,
Toeristenbelasting,
Parkeer-belasting,
Precariobelasting,
Forensenbelasting,
Reclame-belasting,
Baatbelasting,
Roerendezaakbelasting
en begraafplaatsrechten.

En verder voor:
Tabaksaccijns,
Benzineaccijns,
Kwartje van Kok,
Gedistilleerd-accijns,
Zegelrecht,
Registratierecht,
Invoerrecht,
Statistiekrecht,
Reinigingsrecht
en wat er nog meer aan rechten zijn.

Ik ben verplicht bij te dragen aan:
verplichte pensioenregelingen,
WAO, AOW, AWW, WW, WWV,
en tal van andere ‘weeën’;
Alsook aan Ziektegeldverzekering en Zorgverzekering.

Ik betaal ook netjes:
Liggeld,
Staangeld,
Parkeergeld,
Tolgeld,
Sluisgeld,
Schoolgeld,
Inschrijfgeld,
Lesgeld,
Kijkgeld en Luistergeld.

Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming,
Vrijheidsbond,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,Nierfonds,
Leprafonds,
Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond,
Rampenfonds
en het Begrafenisfonds enz.

Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis,
het Groene Kruis,
Het Wit-Gele Kruis,
Het Oranje Kruis
en een regenboog van andere Kruizen.

De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd,
dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.

Ik ben verplicht, verdacht, verhoord, ondervraagd, berispt, beboet, bekeurd, bestraft, bekeken, onderzocht, nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd, ingesloten, uitgesloten, verwisseld, ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven, 
uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht, voorgelicht, opgelicht en heen en weer geschoven.

Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen, uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.
Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
Maar men schijnt mij slecht te geloven. Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten, organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en behoeften van het menselijk ras.
Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.

Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:

WAT KOMT ER NOG MEER?

Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.

Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de volgende stap zal zijn, dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.

Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.

Hoogachtend,

Een uitgeputte belastingbetaler.

Wanneer mensen banken beroven,
gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven,
krijgen ze een bonus.

 

0 notes

 

0 notes

    
 

1 notes